موازنه (اصلاح کننده)

محرک رشد

ضد تنش

سم، کود (دوگانه)