آفت کش ها, قارچ کش ها, محصولات

تري سيكلازول

تری سیکلازول WP 75%
Tricyclazole WP 75%
Oral LD50 = 314 mg/kg
بسته بندي: نیم کیلوگرمی
معرفی

تری سیکلازول اولین بار با نام تجاری بیم در کشور به ثبت رسیده است. قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه قارچ کش های ضد سنتز ملانین بوده و بیماری بلاست برنج را کنترل می کند. این قارچ کش پس از سمپاشی توسط برگ ها و ریشه برنج به سرعت جذب شده و توسط شیره گیاهی بصورت اگروپتالی به تمام قسمت های هوایی منتقل می گردد. در بیماری بلاست برنج رنگدانه ملانین، نقش اساسی در نفوذ بیمارگر ایفا می کند. ملانین دیواره اپرسوریوم را تقویت می کند تا فشار بالای تورژسانس را تحمل کند در نتیجه امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر می گردد. از این رو ممانعت از سنتز ملانین نفوذ عامل بیماری را مختل می کند. تري‌سيكلازول به علاوه باعث كاهش خسارت ناشي از تنش غرقابي در گياهچه‌ها مي‌شود. نحوه ي سمپاشي بایستی طوری باشد كه اندام‌هاي هوايي گياه به محلول سم آغشته شود.

میزان و موارد مصرف:

نام محصول نام آفت میزان مصرف
برنج بلاست برنج

Magnaporthe grisea (Pyricularia oryzae)

۵۰۰ گرم در هکتار

موارد مصرف در سایر کشورها
بلاست برنج

مدیریت کاربرد

  • فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت برنج ۳۵ روز می باشد.
  • زمان مناسب مصرف پس از ظهور ۳۰ تا ۴۰ درصد از خوشه ها با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی با نظر کارشناس می باشد.

ملاحظات

  • در صورت مصرف قارچ کش براى مواردى که در کشور ثبت نشده اند، زیر نظر کارشناسان گیاهپزشکى مدیریت حفظ نباتات استان در سطح کم آزمایش و در صورت موفقیت و عدم عارضه مصرف شود.
  • طبق نظر کارشناس گیاه پزشک و بر اساس موازین پیش آگاهى مصرف شود.
  • به منظور جلوگیرى از پدیده مقاومت این قارچ کش در تناوب با سایر قارچ کش ها استفاده شود.
  • از اختلاط آن با آفت کش ها و کود هاى شیمیایى خوددارى و قبل از هر گونه اقدامى با کارشناس گیاه پزشک مشورت شود.
  • قبل از مصرف، برچسب محصول وکاتالوگ فنى آن را بدقت مطالعه و موارد مندرج در لیبل و بروشور را کاملاً رعایت فرمایید.
  • شرکت گیاه در قبال عواملى که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتى نمى پذیرد.
  • فروش، زمان و نحوه مصرف این قارچ کش فقط با نسخه گیاه پزشک و از فروشگاه های معتبر دارای مجوز؛ مجاز است.