تري سيكلازول

نام عمومي: Tricyclazole
درجه سمیت: LD50:314mg/kg
فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP
دوره كارنس: ۱۴ روز

معرفی:
اين قارچ‌كش در بازار با نام تجارتي بيم ۷۵% WP Beam وجود دارد. تری سیکلازول قارچ‌كشي سيستميك است با خاصيت پيشگيري و كنترل كننده كه براي مبارزه با بلاست برنج با عامل Magnaporthae grisea مي‌باشد. اين قارچ‌كش توسط برگ¬ها و ريشه جذب مي‌شود و سپس به ساير قسمت¬ها منتقل مي‌گردد.
مكانيسم اثر:
تري سيكلازول قارچ‌كشي است كه براي مبارزه با بيماري بلاست برنج (pyricularia oryzae) در كشت نشائي و مستقيم توصيه مي‌شود. اين قارچ‌كش از سنتز ملانين جلوگيري مي‌كند. با توجه به غلظت، از اين طريق باعث تجمع در يك زمينه از قارچ‌هاي پيشرو بيوسنتز از اين پلي‌مر و محصولات تغيير شكل يافته‌شان مي‌گردد. تري‌سيكلازول پس از سمپاشي توسط برگ¬ها و ريشه برنج به سرعت جذب گرديده و توسط جريان شيره گياهي به تمام قسمت‌هاي هوايي منتقل مي‌گردد. همچنين تري‌سيكلازول باعث ممانعت از آلودگي ثانويه با تأثير بر اسپورها و كاهش خاصيت پاتوژني اسپور و توليد مواد ضد قارچي در گياه برنج مي‌گردد.

موارد مصرف:
قارچ‌كش تري سيكلازول چون از سنتز ملانين ممانعت مي‌كند، بايد براي پيشگيري بيماري بلاست برگ و طوقه به محض مشاهده اولين علائم آلودگي، اقدام به سمپاشي گردد. مقدار مصرف در سمپاشي اول جهت‌ پيشگيري بيماري بلاست برگ و طوقه به ميزان ۵۰۰ گرم تري سيكلازول در ۵۰۰ ليتر آب در هر هكتار و در سمپاشي دوم براي پيشگيري از بيماري بلاست خوشه به ميزان ۵۰۰ گرم تري سيكلازول در ۷۵۰ ليتر آب در هر هكتار مي‌باشد. براي بيماري بلاست خوشه كه در ايران بيش از بيماري اول شيوع دارد، مي‌بايست بعد از ظهور ۳۰ تا ۴۰ درصد از خوشه‌ها با توجه به شرايط جوي، سمپاشي گردد. تري‌سيكلازول به علاوه باعث كاهش خسارت ناشي از تنش غرقابي در گياهچه‌ها مي‌شود. تري سيكلازول را بايد به نحوي سمپاشي نمود كه اندام‌هاي هوايي گياه به محلول سم آغشته شود. فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول ۱۴ روز است.

سازگاري و اختلاط:
تري سيكلازول با اغلب قارچ‌كش¬ها، حشره‌كش¬ها و كنه‌كش¬ها به جز سموم قليايي قابل اختلاط مي‌باشد.
موارد توصيه تري سيكلازول در محصولات كشاورزي:
نام محصول نام بيماري زمان مصرف مقدار مصرف
برنج بلاست برنج با توجه به شرايط جوي و اطلاعيه پيش‌ آگاهي ۵/۰ كيلوگرم در ۵۰۰ ليتر آب در هر هكتار پس از ظهور ۴۰% -۳۰% خوشه‌ها براي پيشگيري از بيماري بلاست خوشه سمپاشي دوم به ميزان ۵۰۰ گرم در۷۵۰ ليتر آب در هر هكتار

ملاحظات عمومی:
 جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
 قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
 فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
 شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی¬پذیرد.

http://www.20script.ir