پنكونازول

نام عمومي: Penconazole                                 

درجه سمیت: LD50: 2125mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% EW             

دوره كارنس: ۱۴ تا ۵۰ روز

معرفی:

اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري Topas مي‌باشد. با فرمولاسيون‌هاي  EWعرضه مي‌گردد. پنكونازول قارچ‌كشي است از گروه شيميايي تريازول و داراي خاصيت سيستميك با اثر حفاظتي و معالجه‌اي كه عليه سفيدك سطحي درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار، انگور، سبزيجات و گياهان زينتي مصرف مي‌گردد. اين قارچ‌كش از طريق برگ جذب شده و به صورت آكروپتال به ساير نقاط گياه جابجا مي‌شود. پنکونازول بازدارنده دي‌متيلاسيون استروئيدها مي‌باشد. اين قارچ‌كش در ايران بخصوص عليه سفيدك سطحي (پودري) انگور مصرف مي‌شود. در ضمن اين قارچ‌كش براي زنبورها غيرسمي است.

مكانيسم اثر:

اين قارچ‌كش از گروه شيميايي تريازول‌ها و با اثر حفاظتي و معالجه‌اي است، توسعه قارچ را به وسيله دخالت در بيوسنتز استرول­هاي ديواره سلولي (بازدارنده دي‌متيلاسيون استروئيدها) متوقف كرده و از دي‌متيلاسيون استروئيدها جلوگيري مي‌نمايد. اين قارچ‌كش با جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول ديواره سلولي در قارچ­ها (عموماً آسكوميستها و بازيديوميستها) و نيز با جلوگيري از تشكيل هوستوريوم و نفوذ آن به سلول گياه، توسعه قارچ را متوقف مي‌نمايد. مسير متابوليسم گياهي آن شامل هيدروكسيل كردن زنجيره پروپيل، تركيب كردن به صورت گلوكوزيد يا سوخت و ساز به صورت تريازول آلانين و تريازول استيك اسيد مي‌باشد. پنكونازول از طريق برگ جذب شده و به ساير نقاط گياه جابجا مي‌شود.

موارد مصرف:

قارچ‌كش پنکونازول جهت پيشگيري و كنترل سفدك پودري (سفيدك سطحي)، اسكب (لكه سياه) ميوه و ديگر پاتوژن­هاي خانواده‌هاي Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ، در انگور، درختان ميوه‌ دانه‌دار و هسته‌دار، گياهان زينتي و سبزيجات استفاده مي‌گردد. اين قارچ‌كش به ميزان ۵۰-۱۲۵ ميلي‌ليتر در هكتار مصرف مي‌گردد. مقدار آب مورد نياز ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ ليتر در هكتار است. از نظر زمان مصرف به محض مشاهده اولين علائم آلودگي و در صورت لزوم ۱۴-۱۸ روز بعد تكرار شود. فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت انگور ۱۴ روز مي‌باشد. در مواردي مشاهده شده كه اين قارچ‌كش بيماري زنگ را نيز كنترل مي‌كند.

سازگاري و اختلاط:

قابل اختلاط با اكثر حشره‌كش­ها و قارچ‌كش­ها مانند كاپتان و سولفور مي‌باشد. همچنين در صورت نياز به تكرار سمپاشي مي‌توان تا چهار بار اسپري به فاصله ۱۰ روز، ۵۰ تا ۸۰ روز پس از هرس انجام گردد، ولي پاشيدن هر قارچ‌كش ديگري در طي اين مدت نبايد تكرار شود.

موارد توصيه پنكونازول در محصولات كشاورزي در ساير كشورها مانند جدول زير مي‌باشد:

نام محصول

نام بيماري ميزان و نحوه مصرف
انگور سفيدك سطحي

۱۲۵ ميلي‌ليتر در ۱۰۰۰ ليتر آب

درختان ميوه هسته‌دار (گيلاس، آلبالو، هلو و شليل)

سفيدك سطحي، لكه سياه ۲۵۰ ميلي‌ليتر در ۱۰۰ ليتر آب
درختان ميوه دانه‌دار (سيب‌ و گلابي) سفيدك سطحي، لكه سياه

۲۵۰ ميلي‌ليتر در۱۰۰ ليتر‌‌ آب

حبوبات

زنگ، سفيدك سطحي ۱۰۰-۱۲۵ ميلي‌ليتر در ۱۰۰ليتر آب
صيفي‌جات (خيار، كدو، هندوانه، خربزه و طالبي) سفيدك سطحي

۱۲۵-۲۵۰ ميلي‌ليتر در ۱۰۰۰ ليتر آب

گوجه‌فرنگي و سيب‌زميني

سفيدك سطحي ۱۲۵ميلي‌ليتر در ۱۰۰ليتر آب
گياهان زينتي سفيدك سطحي

۱۲۵ميلي‌ليتر در ۱۰۰ ليتر آب

 

ملاحظات اختصاصی:

  • این قارچ کش از طریق برگ جذب شده و به بقیه نقاط گیاه منتقل می­شود.
  • برای نتیجه بهتر باید پوشش کاملی از قارچ کش روی گیاه را بپوشاند.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir