قارچ کش ها

ديفنوكونازول

difenoconazole-1

نام عمومي: Difenoconazole درجه سمیت: LD50=1453mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳% DS, 3% FS معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديويدندDividend 3% DS, 3% FS موجود مي‌باشد. اين قارچ كش داراي انواع فرمولاسيون به صورت FS,EC,DS,WG,SC مي‌باشد. قارچ كش يسيستميك داراي خاصيت پيشگيري و معالجه‌اي از گروه تريازول‌ها …

توضیحات بیشتر »

كاربندازيم

public

نام عمومي: Carbendazim                                     درجه سمیت: LD50: 6400mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% WP                        دوره كارنس: ۴-۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال  Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان …

توضیحات بیشتر »

كوپراكسي كلرايد

Copper-Oxychloride-1

نام عمومي: Copper oxychloride             درجه سمیت: LD50: 700-800 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳۵% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري كوپراكسي كلرايد گياه Copper oxychloride 35% WP موجود است. كوپراكسي كلرايد قارچ كش و باكتري كش از گروه آينورگانيك  (INORGANIC) بوده كه به صورت …

توضیحات بیشتر »

تري سيكلازول

public

نام عمومي: Tricyclazole درجه سمیت: LD50:314mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجارتي بيم ۷۵% WP Beam وجود دارد. تری سیکلازول قارچ‌كشي سيستميك است با خاصيت پيشگيري و كنترل كننده كه براي مبارزه با بلاست برنج با عامل Magnaporthae grisea …

توضیحات بیشتر »

كرزوكسيم متيل

نام عمومي: Kresoxim methyl                           درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% WG              دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري استروبي Stroby (50% WG) موجود است. كرزوكسيم متيل قارچ كشي است از گروه اكسي مينواستات Oximinoacetate حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده با كنترل طولاني مدت كه …

توضیحات بیشتر »

پروپيكونازول

propiconazole-1

نام عمومي: Propiconazole                      ددجه سمیت: LD50: 1517mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۵% EC               دوره كارنس: ۱۴ تا ۳۰روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري تيلت  Tilt 25% EC موجود مي‌باشد. اين قارچ‌كش از گروه شيميايي تريازول‌ها بوده كه عليه طيف وسيعي از بيماري‌هاي قارچي استفاده مي‌گردد. اين قارچ‌كش با …

توضیحات بیشتر »

مانكوزب

public

نام عمومي: Mancozeb                                     درجه سمیت: LD50<5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP              دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديتان ام Dithan M45WP%80 وجود دارد. مانکوزب از …

توضیحات بیشتر »

پنكونازول

public

نام عمومي: Penconazole                                  درجه سمیت: LD50: 2125mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% EW              دوره كارنس: ۱۴ تا ۵۰ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري Topas مي‌باشد. با فرمولاسيون‌هاي  EWعرضه مي‌گردد. پنكونازول قارچ‌كشي است از گروه شيميايي تريازول و داراي خاصيت سيستميك با اثر حفاظتي و معالجه‌اي كه عليه …

توضیحات بیشتر »

متالاكسيل ـ مانكوزب

public

نام عمومي: Metalaxyl-Mancozeb           درجه سمیت: LD50:5189 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۲% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ريدوميل ـ ام زد Ridomil-MZ 72% WP موجود است. داوني ـ جي (از دو گروه اسيل آلانين ها و اتيلن بيس دي تيوكاربامات هاست) قارچ كش …

توضیحات بیشتر »

تبوكونازول

public

نام عمومي: Tebuconazole                                درجه سمیت: LD50: 4000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: %۲۵ FS 6% , DS 2%, EW معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام­هاي تجاري راكسيل  Raxil (FS6%,DS2%) و فوليكور (EW25%). اين قارچكش از خانواده تريازول­ها بوده كه داراي خاصيت حفاظتي و معالجه كننده مي‌باشد و به منظور ضد عفوني بذور …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir