عمومی کش

متری بوزین

نام عمومي: Metribuzin درجه سمیت: LD50=2000mg/kg                                فرمولاسيون شركت گياه: ۷۰% WP دوره کارنس: برای هویج وحشی ۴ هفته   علف کشی سیستمیک و انتخابی برای کنترل علف­های هرز مزارع سویا و سیب زمینی معرفی: این علف کش در بازار …

توضیحات بیشتر »

گلايفوسيت

نام عمومي: Glyphosate درجه سمیت: LD50>5000 mg/kg                                 فرمولاسيون شركت گياه: ۴۱% SL ماندگاری در خاک: کمتر از ۶۰ روز   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري رانداپ Roundup 41%SL وجود دارد. گلایفوسیت علف …

توضیحات بیشتر »

سولفوسولفورون

نام عمومي: Sulfosulfuron درجه سمیت: LD50> 5000 mg/kg                              فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵%WG دوره كارنس: NA   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري آپيروس (Apyrus 75% WG)وجود دارد. سولفوسولفورون علف كشي است از گروه …

توضیحات بیشتر »

تبوتيورون

نام عمومي: Tebuthiuron درجه سمیت: LD50:477 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% SC دوره كارنس: — معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري تبوسان Tebusan 50% SC وجود دارد. تبوتیورون علف كش سيستميك با خاصيت انتخابي محدود از گروه تركيبات اوره‌اي بوده كه با فرمولاسيون سوسپانسيون  (SC50%) براي كنترل علف­هاي هرز …

توضیحات بیشتر »

پرتیلاکلر

نام عمومي: Pretilachlor درجه سمیت: LD50=6099mg/kg                                         فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% SL ماندگاری: ۳۰ روز علف کشی انتخابی برای کنترل علف­های هرز پهن برگ، سوروف و جگن در مزارع برنج معرفی: این علف کش با نام تجاری ریفیت در بازار یافت …

توضیحات بیشتر »

تري فلورالين

نام عمومي: Trifluralin                                   درجه سمیت: LD50>5000kg/mg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% EC ماندگاری در خاک: ۵۷ تا ۱۲۶ روز معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري ترفلان (Treflan 48% EC) موجود است. تریفلورالین علف كشي است انتخابي از گروه دي نيتروآنيلين كه عليه بسياري از علف­هاي هرز كشيده برگ و پهن …

توضیحات بیشتر »

پاراكوات

نام عمومي: Paraquat dichloride درجه سمیت: LD50:129-157 mg/kg                             فرمولاسيون شركت گياه: SL 20% ماندگاری در خاک: تقریباً صفر   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري گراماكسون Gramaxon 20% SL  وجود دارد. پاراکوات علف‌كش تماسي و …

توضیحات بیشتر »

بوتاكلر

نام عمومي: Butachlor درجه سمیت: LD50: 2000 mg/kg              فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% EC دوره كارنس: —   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري ماچتي Machete 60% EC وجود دارد. بوتاکلر علف كش سيستميك و انتخابي و از خانواده استانيليدها (آميدها) بوده كه براي …

توضیحات بیشتر »

آمترين

نام عمومي:    AMETRYN                             درجه سمیت:  LD50:1160 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP                             دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين علفكش در بازار با نام تجاري گزاپاكس۸۰%Gesapax WPوجود دارد. آمترین علف كش سيستميك و انتخابي از گروه …

توضیحات بیشتر »

آترازين

نام عمومي: Atrazine درجه سمیت: LD50:1869 mg/kg                                      فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP                          دوره كارنس: — معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري گزاپريم Gesaprim 80% WP  وجود دارد. آترازین علف كشي سيستميك …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir