گواهی ثبت ارگانیک برای قارچ کش های معدنی بردوجی و اکسی کلرور مس

واحد تحقیق و توسعه شرکت گیاه موفق به دریافت گواهی ثبت ارگانیک از شرکت بیوسان گواه، انجمن ارگانیک ایران و Bio Inspecta برای قارچ کش های معدنی بردوجی و اکسی کلرور مس شده است.

961116_1

 

961116_2

 

http://www.20script.ir