قابل توجه نمایندگان و همکاران محترم شرکت گیاه

نظر به سودجویی های تلفنی انجام شده از اسم شرکت گیاه و اسامی خانواده خصوصی ، خواهشمند است قبل از واریز مبالغ نقدی با شرکت هماهنگی فرمایید.

http://www.20script.ir