کوبلند Co-Blend

coblend-1این ماده افزودنی جهت امولسیون کردن و پخش کردن کودهای مایع و آفتکش­ های امولسیون شونده (حشره کش، علف کش، قارچ کش) در یک محلول سم پاشی طراحی شده که باعث ایجاد یکنواختی در ترکیب می­گردد. زمانیکه نیاز به مصرف همزمان کودها و سموم باشد Co-Blend عامل سازگار کننده و باعث اختلاط پذیری بین این دو ماده است. Co-Blend پایداری مخلوط حاصله را بیشتر نموده، بدین ترتیب که در طول زمان محلول پاشی، از نظر مقدار غلظت اجزاء مخلوط تغییری ایجاد نشده و غلظت کود و سم موجود در مخلوط، تا پایان محلول پاشی ثابت بوده و به صورت یکنواخت بر روی گیاه پاشیده می­شود و بدین ترتیب مصرف همزمان این دو را ممکن می­سازد.

  • میزان مصرف آن ۲٫۵ – ۱٫۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب می­باشد.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.

 

http://www.20script.ir