میکرو ریشه


معرفی:

میکرو ریشه کود مرکب حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز جهت رشد و افزایش عملکرد گیاهان است. این کود به نحوی فرموله شده است کهmicro-root-3 با رها سازی تدریجی تمامی عناصر را در
زمان مناسب در اختیار گیاه قرار داده و موجب رشد و افزایش عملکرد گیاه خواهد شد.

 

 

 

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)
Total N NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Cu Zn B

Mo

۱۵

۳ ۶ ۶ ۵ ۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰۰

۵۰

 

راهنمای کاربرد:

محصول

زمان کاربرد مقدار کاربرد
درختان میوه در فصل زمستان یا اوایل بهار همراه کود دامی به صورت چالکود در محدوده ریشه درختان مصرف شود.

۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

زراعت

همراه کودهایدامی

۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

 

توجه:

  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای شرک گیاه مشورت شود.

 

micro_risheh_ro

 

micro_risheh_po

http://www.20script.ir