قطره طلای نخود


معرفی:

این محصول ویژه مزارع نخود بوده و حاوی عناصر غذایی اصلی ازت، فسفر، پتاس و کلیه عناصر ریز مغذی است که مصرف golden-drop-pea-1آن باعث تقویت گیاه، درمان زردی و کلروز، جلوگیری از ریزش دانه، جلوگیری از شوک ناشی از مصرف سموم و در نهایت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول نخود می­ گردد. قطره طلای نخود را می­ توان به دو روش محلول پاشی و همراه آب آبیاری مصرف نمود. در اوایل دوره رشد گیاه نخود و نیز در خاک­ های فقیر از نظر عناصر مورد نیاز مصرف، قطره طلای نخود که دارای ازت کافی است باعث افزایش فعالیت باکتری­ های تثبیت کننده ازت و همچنین بر طرف شدن کمبود عناصر غذایی می­ گردد.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)
Total N NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Cu

Zn

۹

۲٫۵ ۳٫۳ ۴٫۲ ۷ ۷ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰

۵۰۰

راهنمای کاربرد:

روش کاربرد

مقدار کاربرد زمان کاربرد
محلول پاشی ۲ تا ۴ در هزار

۴ تا ۵ در هزار

۵ در هزار

۴ تا ۶ برگی

قبل از گل دهی

بعد از تشکیل غلاف

همراه آبیاری

۳ تا ۴ لیتر در هکتار

۴ تا ۶ لیتر در هکتار

۶ لیتر در هکتار

۴ تا ۶ برگی

قبل از گل دهی

بعد از تشکیل غلاف

ملاحظات اختصاصی:

  • قطره طلای نخود قابل اختلاط با سموم دفع آفات نباتی و علف کش ­ها است.
  • برای اخذ نتیجه بهتر این کود را به صورت مخلوط با کود میکرو ۳۶-۱۲-۱۲ محلول پاشی نمایید.

توجه:

  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­ پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ ای شرک گیاه مشورت شود.

 

 

http://www.20script.ir