قطره طلای گندم و جو

golden-drop-wheat-and-barley-1قطره طلا و تغذیه گندم و جو:

گندم یکی از محصولات زراعی استراتژیک کشور می باشد و تاکنون برنامه هاي متعددي براي نیل به خودکفایی تولید این محصول به اجرا در آمده است. در راستاي افزایش تولید در واحد سطح و همچنین ارتقاي کیفیت گندم، درکنار استفاده از ارقام پرمحصول، سایر عملیات به زراعی به ویژه مدیریت بهینه مصرف کود و آب از ضروریات میباشد. بدیهی است تولید کنندگان موفق گندم بایستی مدیریت کودهاي مزرعه خود را طوري تنظیم نمایند تا گیاه دچارکمبود و یا سمیت عناصر غذایی نشده و علاوه بر آن، درصد پروتئین و غلظت عناصر ریز مغذي در دانه افزایش یابد.
با توجه به اینکه پیش از این در مورد نقش عناصر غذایی مختلف در گیاهان مطالبی هر چند مختصر بیان شده لذا در اینجا در مورد علائم کمبود عناصر غذایی در گندم مطالبی ارائه می¬شود:
علائم کمبود ازت در گندم:
ازت جزء عمومی¬ترین و وسیع¬ترین عناصر غذایی در غلات دانه ریز است. گیاهان مبتلا به این کمبود به دلیل تجزیه کلروفیل خود در مقایسه با گیاهان سالم زرد رنگ هستند. گیاهانی که فاقد ازت کافی هستند قبل از رشد رویشی کاملبه مرحله باز شدن کامل گل و رسیدگی دانه می¬رسند.
علائم کمبود فسفر در گندم:
در مراحل اولیه رشد رویشی کمبود فسفر به صورت چشمگیری رشد و توان گیاه را کاهش می-دهد. در این حالت رنگ تمام برگ¬های گندم به سبز تیره در آمده و نقاط تیره و روشنی در برگ-های پیر به وجود می¬آید. بر خلاف کمبود ازت، نکروزه شدن بخش¬های کلروزه شده با قهوه¬ای شدن نوک برگ و چروکیدگی آن شروع می¬شود. علائم کلی کمبود فسفر در گندم به صورت تاخیر و نامنظم شدن رسیدگی دانه و خوشه¬های کوچک است.
علائم کمبود پتاسیم در گندم:
رشد کل گیاه قبل از مشاهده علائم کمبود با ظهور برگ¬های ضعیف، دراز و باریک تحت تاثیر قرار می¬گیرد. بافت¬های کلروزه شده سریعاً با لکه¬های سفید و روشن تبدیل به بافت¬های نکروزه می-شوند. در این شرایط مرگ کامل برگ¬های مسن اتفاق افتاده و گیاهان در مزرعه احتمالاً دچار خشکی زود هنگام و تنش خشکی می¬شوند.
علائم کمبود گوگرد در گندم:
در مزرعه علائم کمبود گوگرد مشابه با کمبود ازت است اما زردی برگ¬ها با شدت کمتر و غالباً در برگ¬های جوان¬تر دیده می¬شود. در خاک¬هایی که در آن کودهای منوآمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات مصرف می¬شود به دلیل عدم وجود ترکیبات گوگردی و وجود مقادیر زیادی ازت؛ کمبود گوگرد رایج است.
علائم کمبود منیزیم در گندم:
این علائم در برخی موارد شبیه کمبودهای پتاسیم و آهن است. در کمبود منیزیم بر خلاف کمبود پتاسیم برگ¬های جوان گندم تحت تاثیر قرار می¬گیرند. با این وجود کمبود مزبور مشابه کمبود آهن است. در این حالت برگ¬های جوان زرد شده و باز نشده باقی مانده که در این حالت باعث پیچ خوردگی برگ¬ها شده که به گیاه ظاهری ضعیف مثل تنش خشکی می¬دهد. اگر شدت کمبود زیاد باشد کل طول برگ پیچ خورده باقی می¬ماند.
علائم کمبود آهن در گندم:
در کمبود آهن تضاد بین سبزی برگ¬های مسن و زردی برگ¬های جوان مشخص¬تر از هر عنصر غذایی دیگر نسبتاً غیر متحرک است. کلروز طولی بین رگبرگ¬های جوان گندم ایجاد می¬شود. در کمبود شدید آهن برگ¬های جوان ممکن است بطور کامل فاقد کلروفیل شده و رنگ برگ¬ها سفید شود.
علائم کمبود روی در گندم:

معمولاً اولین علائم کمبود روی در برگ¬های میانی گندم ظاهر می¬شود. معمولاً علائم اولیه آن تغییر رنگ از سبز طبیعی به سبز برنزی کدر در بخش مرکزی برگ است. ابتدا در این قسمت از برگ لکه¬های سوختگی کوچکی به وجود آمده که تدریجاً به کناره¬های برگ کشیده می¬شود. همانطور که کمبود شدت بیشتری می¬یابد برگ¬های بیشتری دچار این عارضه شده و ظاهری چرب به خود می¬گیرند.
علائم کمبود بر در گندم:
اولین علامت کمبود بر وجود شکاف در نزدیکی رگبرگ¬های جوان گیاه است. با افزایش کمبود پنجه زنی گیاه افزایش یافته و ساقه¬های جدید آب زده و کم رنگ¬تر از قسمت¬های پیر گیاه می-شوند. همچنین سوختگی و پژمردگی برگ¬های جوان نیز دیده خواهد شد. از دیگر علائم می¬توان به عقیم شدگی سنبله¬ها اشاره کرد.

قطره طلای گندم و جو
معرفی:
کود مایع قطره طلای گندم و جو تنها کود مایعی است که به روش سنتز تولید می¬شود. عناصر غذایی؛ موجب افزایش درصد تلقیح گل¬ها، افزایش هزار دانه، کاهش درصد پوکی دانه¬ها، افزایش تعداد دانه در خوشه، افزایش سطح برگ و افزایش درصد پروتئین دانه¬ها می¬شود. این کود به دلیل داشتن کلیه ترکیبات مورد نیاز گیاه سبب ایجاد مقاومت به ورس در گندم و جو می¬شود. این محصول اولین کود مایع مختص گندم و جو در ایران می¬باشد.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون)
N P2O5 K2O Mn Cu Zn B

Mo

۹

۷ ۷ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰

۵

موارد کاربرد:

مراحل کود دهی

زمان کاربرد میزان کاربرد (محلول پاشی)
۱ اوایل پنجه زنی

۶

۲

ابتدای ساقه رفتن ۸
۳ ابتدای خوشه دهی

۸

۴

پس از گل دهی

۸

ملاحظات اختصاصی:
 در صورت اختلاط با سموم با غلظت ۳ در هزار مصرف شود.
 این محصول قابلیت اختلاط با کلیه سموم دفع آفات نباتی به خصوص سموم مسی و گوگردی را دارد.

برنامه غذایی گندم و جو بر اساس محصولات شرکت گیاه:

نام محصول

مقدار و روش کاربرد زمان مصرف
بذر مال روی صفار ۸ لیتر

 

قطره طلای گندم و جو

۶ لیتر در هکتار، محلول پاشی اوایل پنجه زنی
روی روزت ۱ لیتر در هکتار، محلول پاشی

اوایل پنجه زنی (بهترین زمان مصرف هنگام ظهور دومین گره است).

قطره طلای گندم و جو

۸ لیتر در هکتار، محلول پاشی ابتدای ساقه رفتن
نانوسیلیس ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب، محلول پاشی

قبل از ظهور خوشه­ها

میکرو بنفش

۷ تا ۱۰ لیتر در هکتار، همراه آبیاری ظهور خوشه­ها
قطره طلای گندم و جو ۸ لیتر در هکتار، محلول پاشی

ابتدای خوشه دهی

توجه:
 شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی¬پذیرد.
 در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می¬شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه-ای شرک گیاه مشورت شود.

http://www.20script.ir