میکرو کیوی


معرفی:micro-kiwi-1

میکرو کیوی کود مرکب حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز درخت کیوی است. این کود به نحوی فرموله شده است که با رهاسازی تدریجی تمامی عناصر در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می­دهد. کود میکرو کیوی اولین کود اختصاصی درختان کیوی در ایران است که با تامین تمام عناصر غذایی موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول کیوی می­گردد.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)

Total N

NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Cu Zn B Mo
۱۵ ۳ ۶ ۶ ۵ ۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰

۵۰

 

راهنمای کاربرد:

محصول

زمان کاربرد مقدار کاربرد
کیوی در زمستان یا بهار همراه کود دامی به صورت چالکود استفاده شود.

۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

 

توجه:

  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای شرک گیاه مشورت شود.

 

 

micro_kivi_ro

micro_kivi_po

 

 

http://www.20script.ir