میکرو

TRACE

معرفی:

كود ميكرو TRACE گياه با قابليت حلاليت بالا و جذب حداكثر از طريق برگ­ها، بهترين كود قابل توصيه جهت برطرف نمودن كمبود عناصر ريزمغذي مي‌باشد. بهترين تأثير از مصرف كود ميكرو TRACE گياه زماني حاصل مي‌گردد كه گياه تحت هيچگونه تنشي قرار نداشته باشد و نياز گياه به آب و عناصر اصلي (ازت، فسفر، پتاسيم) تأمين شده باشد، به عبارت ديگر محلول پاشي قبل يا چند روز بعد از آبياري انجام گردد.

روش کاربرد:

این محصول قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی برگی، مصرف خاکی و مصرف از طریق آب آبیاری را دارا می­باشد.

ترکیبات:

آهنEDTA

منگنزEDTA مسEDTA رويEDTA بر موليبدون
ppm ۳۳۵۰ ppm ۱۷۰۰ ppm ۱۷۰۰ ppm ۶۰۰ ppm ۸۷۵

ppm ۲۳

راهنمای کاربرد:

محصولات

مراحل كوددهي زمان مصرف مقدار مصرف در يك هكتار
گندم و جو مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

اوايل پنجه زني پس از سرماي زمستان

شروع ساقه رفتن

ظهور خوشه‌ها

پس از گلدهي

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

نيم كيلو گرم

نيم كيلوگرم

كلزا

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله روزت پس از سرماي زمستانه

ابتداي ساقه رفتن تا قبل از گلدهي

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

ذرت علوفه‌اي و دانه‌اي مرحله اول

مرحله دوم

چهار تا پنج برگي

يك ماه بعد از مرحله اول تا ظهور اولين گل آذين‌هاي نر در مزرعه

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

چغندرقند

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله شش تا هشت برگي

يك ماه پس از مرحله اول

يك و نيم تا دو كيلوگرم

يك و نيم تا دو كيلوگرم

پنبه مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

تشكيل جوانه‌ها قبل از گلدهي

پانزده روز پس از مرحله اول

يك ماه پس از گلدهي قبل از باز شدن غوزه‌ها

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

يك كيلوگرم

برنج

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

خزانه

مرحله پنجه دهي

ابتداي ساقه روي تا قبل از ظهور خوشه‌ها

ده گرم درصد مترمربع

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

سبزيجاتبرگي از پنج تا هفت برگي تا اواسط رشد بوته‌ها در سبزيجات نشايي پس از استقرار نشاء (تكرار برحسب نياز به فاصله حداقل ده روز)

يك و نيم كيلوگرم

توت‌فرنگي

مرحله اول

مرحله دوم

پس از استقرار نشا و ظهور برگهاي جديد

قبل و پس از گلدهي تكرار در صورت گلدهي

يك كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

دانه‌هاي روغني و حبوبات مرحله اول

مرحله دوم

از پنج تا شش برگي تا قبل از گلدهي

دو تا سه هفته پس از گلدهي

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

چاي

پس از هر مرحله از چين يك كيلوگرم
گوجه‌فرنگي مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

پنج تا هفت برگي

شروع گلدهي

تكرار به فاصله ده روز تا ده روز قبل از برداشت

يك كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

سيب‌زميني

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

بلافاصله پس از خاك دهي پاي بوته‌ها

ده روز قبل از گلدهي

دو هفته پس از گلدهي

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

سبزيجات غده‌اي مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

۶۰ روز پس از كشت يا ۳۰ روز پس از انتقال نشا

شروع تشكيل غده يا پياز

بيست تا سي روز پس از مرحله دوم

يك و نيمكيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

يك كيلوگرم

نيشكر

مرحله اول

مرحله دوم

به ارتفاع بيست تا سي سانتي متري پس از سرماي زمستانه

دو ماه پس از مرحله اول

يك و نيم كيلوگرم

يك و نيم كيلوگرم

هندوانه، خربزه و طالبي مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله بعدي

سي تا پنجاه روز پس از جوانه زني

قبل از گلدهي

پس از تشكيل ميوه

تكرار در صورت نياز

نيم كيلوگرم

يك كيلوگرم

يك كيلوگرم

يك كيلوگرم

سيب

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

فندقي شدن ميوه‌ها

يك ماه پس از مرحله اول

يك ماه پس از مرحله دوم

يك در هزار

در هر مرحله محلول‌پاشي

انگور مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

قبل از گلدهي

پس از تشكيل ميوه‌ها

شروع آبدار شدن ميوه‌ها

يك در هزار

در هر مرحله محلول‌پاشي

مركبات

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

قبل از گلدهي تورم جوانه‌ها

فندقي شدن

يك ماه پس از مرحله دوم

ظهور برگ­هاي جوان در پاييز

يك در هزار

در هر مرحله محلول‌پاشي

پسته مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

پس از ارزني شدن ميوه

يك ماه پس از مرحله اول

هنگام پر شدن دانه

يك در هزار

در هر مرحله محلول‌پاشي

گلابي

يك مرحله در زمان رشد ميوه از زمان فندقي شدن تا ۲۰ روز قبل از برداشت يك در هزار در هر مرحله محلو‌پاشي
درختان ميوه هسته‌دار از زمان فندقي شدن ميوه تا ۱۵ روز قبل برداشت تكرار در صورت نياز

دقت: با توجه به حساس بودن ارقام مختلف آزمايش در سطح محدود قبل از مصرف در سطح وسيع ضروري است.

يك در هزار

در هر مرحله محلول‌پاشي

محصولات گلخانه‌اي

نوبت اول قبل از شروع گل دهي تكرار هر ده تا پانزده روز

يك در هزار در هر مرحله محلول‌پاشي

 

توصيه‌هاي مهم:

  • عدم محلول پاشی در دوره گل دهی.
  • محلول پاشی در هوای آرام، صبح زود یا عصر.
  • زمان محلول‌پاشي در طول دوره رشد نيز حائز اهميت است. هر چه برگ درختان جوانتر باشد كارآيي جذب اين كود بوسيله برگ بيشتر خواهد بود.
  • احتیاط در اختلاط با سایر کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات گیاهی.
  • مقاديرتوصيه شده فوق كلي بوده و ميزاندقيق مصرف بسته به سن گياه، شدت كمبود عناصر (براساس آزمون خاك و برگ)، شرايط محيطي و نظر كارشناسان ذيصلاح تعيين مي‌گردد.

توجه:

  • شرکت گیاه در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای شرک گیاه مشورت شود.
http://www.20script.ir