ستوكسيديم

نام عمومي: Sethoxydim

درجه سمیت: LD50:3200-2676 mg/kg                                

فرمولاسيون شركت گياه: ۱۲٫۵ % OEC

دوره كارنس: —

 

معرفی:

اين علف كش در بازار با نام تجاري ستوكسيديم گياه OEC12.5% وجود دارد. ستوكسيديم علف كش سيستميك انتخابي از گروه اكسيم‌هاست.  (Cyclohexanedione oxime) كه بهSethoxydim صورت امولسيون روغني جهت كنترل علف­هاي هرز نازك برگ در مزارع پهن برگ فرموله مي‌شود. نيمه عمر(DT50) اين تركيب در خاك و در دماي ۱۵ درجه سانتيگراد كمتر از يك روز است. ستوكسيديم براي زنبور بي‌خطر است.

 

مكانيسم عمل:

ستوكسيديم از سطح برگ سريعاً جذب شده و بوسيله آوند چوب و آبكش در گياه جابجا مي‌شود و در بافت مريستمي تجمع مي‌يابد. ستوكسيديم از فعايت آنزيم كربوكسيلاز استيل كوانزيم A جلوگيري مي‌كند. اين آنزيم در يك مرحله از سنتز اسيدهاي چرب، فعال است. روي گياهان پهن برگ بي‌اثر است، به اين علت كه در اين گياهان مكان پيوندي آنزيم (جايگاه فعال) متفاوت بوده و قادر به مهار اين آنزيم نمي‌باشند. (بخصوص در نقاط در حال رشد)، در نتيجه اين علف كش در نازك برگها موجب توقف رشد جوانه و ريزوم مي‌شود. انتقال ستوكسيديم هم به صورت  Basipetally, Acropetallyاست، جذب اين تركيب بيشتر از طريق شاخ و برگ است تا ريشه.

موارد مصرف:

سيتوكسيديم به صورت پس رویشی (post-emergece) جهت كنترل علف­هاي هرز نازك برگ (به استثناي چمن (poa spp. در مزارع پهن برگ استفاده مي‌شود. اين علف‌كش روي محصولات زراعي نازك برگ (به استثناي پياز، سير و مارچوبه) ايجاد گياهسوزي مي‌كند. در مورد مصرف اين تركيب، مرحله رويشي علف هرز، مقدار يا دز سم، افزودني‌هاي مجاز به مخزن (tank mix) مثل افزودن۲۸ درصد نيتروژن يا سولفات آمونيوم به همراه مقداري روغن (۵/۱ تا ۲ ليتر روغن يا سورفكتانت) كه مي‌بايستي تحت نظر كارشناس گياهپزشكي با انجام تست مزرعه انجام گردد.

سازگاري و اختلاط:

روي گياهان نازك برگ (به استثناي موارد مذكور) ايجاد حساسيت شديد مي‌كند ولي روي گياهان پهن برگ بي تأثير است. همچنين با تركيب آلي و يا معدني مسي غير قابل اختلاط مي باشد.

موارد توصيه ستوكسيديم براي محصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (لیتر در هکتار)

چغندرقند

۳ تا ۵ برگی علف­های هرز ۳
پیاز ۳ تا ۵ برگی علف­های هرز

۱٫۵ تا ۲

کلزا ۳ تا ۵ برگی علف­های هرز

۳

 

نکات کاربردی:

  • روي محصولات زراعي نازك برگ (به استثناي پياز، سير و مارچوبه) ايجاد گياهسوزي مي‌كند.
  • با تركيب آلي و يا معدني مسي غير قابل اختلاط مي باشد.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

 

http://www.20script.ir