تري بنورون متيل

tribenuron-methyl-2نام عمومي: Tribenuron-methyl

درجه سمیت: LD50=5000mg/kg                    

فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% DF                             

دوره كارنس: —

اين علف كش در بازار با نام تجاري گرانستار و اكسپرس Granstar & Express (75% DF) وجود دارد گرانستار علف كشي سيستميك و انتخابي از گروه سولفونيل اوره‌هاست كه به صورت گرانول قابل انتشار در آب  (DF75%) فرموله مي‌شود. در دماي ۴۵ درجه سانتيگراد تجزيه مي‌شود و نيمه عمر  (DT50) آن نيز در خاك ۷-۱ روز است. اين تركيب اثر ابقايي كوتاهي در خاك دارد. وجود رطوبت در خاك جهت انتقال علفكش به ناحيه ريشه‌ها ضروري است، همچنين خاصيت تبخيري ندارد. از نظر مقاومت در  pH هاي مختلف، بين ۸ تا ۱۰ مقاومت نشان مي‌دهد ولي در خارج از محدودة  pH7 تا ۱۲ به سرعت تجزيه مي‌شود. اين تركيب تقريباً در كليه حلال­هاي آلي ناپايدار است.

مكانيسم اثر:

گرانستار به سرعت توسط ريشه و شاخ و برگ جذب مي‌شود و در سراسر گياه منتقل مي‌شود. در نتيجه جذب آب و مواد غذايي در گياه مسموم به شدت كاهش يافته بطوريكه با گياه اصلي قادر به رقابت نيست. رشد گياهان حساس پس از تيمار متوقف شده و در طول ۷ الي ۱۲ روز از بين مي‌رود. خاصيت انتخابي اين تركيب از متابوليسم سريع آن در گندم مشتق شده است كه در علف­های هرز پهن برگ با ممانعت از بيوسنتز دو اسيد آمينه ضروري والين و ايزولوسين مانع تقسيم سلولي مي‌شوند.

 موارد مصرف:

گرانستار علفكشي سيستميك و انتخابي است كه براي كنترل علف­هاي هرز پهن برگ مزارع گندم استفاده مي‌شود. مواد پخش كننده فعاليت گرانستار را روي علف­هاي هرز پهن برگ در غلات بهاره و زمستانه به صورت پس از رويشي (Post- emergence) افزايش مي‌دهد.

سازگاري و اختلاط:

گرانستار به استثناي گندم و جو با هيچ گياه ديگري سازگار نيست. اين سم با سموم باريك برگ كش و همچنين پهن برگ كشهاي هورموني (نظير D-2,4) و غير هورموني قابل اختلاط است. اين تركيب روي فلز اثر خورندگي ندارد.

موارد توصيه تري بنورون متيل در محصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد میزان کاربرد (گرم در هکتار)
گندم ۲ تا ۴ برگی علف­های هرز (از ابتدا تا پایان جوانه زدن گندم)

۱۰ تا ۲۰

 

ملاحظات اختصاصی:

  • از کاربرد آن روی محصولاتی که در حالت تنش هستند پرهیز شود.
  • کنترل علف هرز در شرایط خشک ممکن است بازدهی خوبی نداشته باشد.
  • بهتر است سم پاشی در زمان کوچک بودن علف­های هرز صورت گیرد.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.

فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

http://www.20script.ir