آمترين

amethrin-1نام عمومي:    AMETRYN                            

درجه سمیت:  LD50:1160 mg/kg

فرمولاسيونشركتگياه: ۸۰% WP                            

دوره كارنس: ۱۴ روز

معرفی:

اين علفكش در بازار با نام تجاريگزاپاكس۸۰%Gesapax WPوجود دارد. آمترین علف كشسيستميك و انتخابي از گروه تريازين­هاستكه به منظور كنترلعلف­هاي هرز پهن برگ يانازگ برگ مزارع نيشكر، ذرت، چاي، موز، مركبات و زمين‌هايغيرزراعي به صورت پودر خيس شونده  (WP80%)فرمولهمي‌شود. در حالت خنثي، كمياسيدي و ياقلياييضعيفپايدار است. در
محيط‌هاياسيدي و بنيان‌هاي آن به مشتقات غر فعال هيدروكسيتبديلمي شود. در نور ماوراي بنفش كميتجزيهمي‌شود. جزء كمدوام‌ترين سموم بوده، به ذرات رس مي‌چسبد و در اغلب خاكها شسته نمي‌شود. اينتركيبسميتضعيفبراي پستانداران و زنبور عسل دارد.

مكانيسم اثر:

آمترین علفكشي است كه در خاك و روي برگ مصرف مي‌شود. از طريقريشه و برگ جذب مي‌شود و در گياهحركتمي‌كند. اصولاً جذب به صورت ريشه‌اييابرگي انجام مي‌شود (اينتركيب پس از جذب برگي با حركتآكروپتالي (حركت بعد از جذب از حاشيهپهنك به سمت رگبرگاصلي)، در مريستمانتهايي و برگها تجمع مي‌يابد. آمترین از انتقال الكتروني در جايگاهدريافتالكترون در فتوسيستمII در جريان عمل فتوسنتزجلوگيريكردهو همچنينسايرفعاليت‌هايآنزيمي و فيزيولوژيگياه را مختل مي‌كند. ذرت، سورگوم و نيشكرخاصيت سم زدايي (Detoxificton)داشته و آمترین را به هيدروكسيآمترين و مشتقات آمينواسيدتبديلمي‌كند، كههيدروكسيآمتريننيز دوباره تجزيهمي‌شود.

موارد مصرف:

در ايراناينتركيببرايكنترلعلف­هاي هرز مزارع نيشكرتوصيهمي‌شود. در شرايطخشك مزرعه مخلوط كردن آن با خاكتاثيرش را افزايشمي‌دهد. آمترین از طريقريشه و برگ سريع جذب شده و از شستشو توسط باران محفوظ مي‌ماند. بايد توجه داشت كهاين سم و سايرفرمولاسيون‌هاي پودر وتابلياخيس شونده (wp)بايستي در محلول‌پاشي از سمپاش‌هايدارايسيستمهمزن استفاده شود. افزودن مواد روغني در جذب و اثر موثرتر است.

سازگاري و اختلاط:

آمترین در دز تصيه شده رويگياهانمذكورگياهسوزي ندارد وليممكن است برخيواريته‌هاينيشكر، كلروز و پژمردگي موقت را در برگ­هايپاييني بروز دهند. آمترین بجز با تركيباتقليايي با ساير سموم قابل اختلاط است.

موارد توصيهآمترين در محصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد

میزان کاربرد (کیلوگرم در هکتار)

نیشکر

هنگام کشت قبل و بعد از ظهور علف­های هرز

۴

 

نکات کاربردی:

  • آمترین بجز با تركيباتقليايي با ساير سموم قابل اختلاط است.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir