آمترين

amethrin-1نام عمومي:    AMETRYN                            

درجه سمیت:  LD50:1160 mg/kg

فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP                            

دوره كارنس: ۱۴ روز

معرفی:

اين علفكش در بازار با نام تجاري گزاپاكس۸۰%Gesapax WPوجود دارد. آمترین علف كش سيستميك و انتخابي از گروه تريازين­هاست كه به منظور كنترل علف­هاي هرز پهن برگ يانازک برگ مزارع نيشكر، ذرت، چاي، موز، مركبات و زمين‌هاي غيرزراعي به صورت پودر خيس شونده  (WP80%)فرموله مي‌شود. در حالت خنثي، كمي اسيدي و ياقليايي ضعيف پايدار است. در
محيط‌هاي اسيدي و بنيان‌هاي آن به مشتقات غر فعال هيدروكسي تبديل مي شود. در نور ماوراي بنفش كمي تجزيه مي‌شود. جزء كم دوام‌ترين سموم بوده، به ذرات رس مي‌چسبد و در اغلب خاكها شسته نمي‌شود. اين تركيب سميت ضعيف براي پستانداران و زنبور عسل دارد.

مكانيسم اثر:

آمترین علفكشي است كه در خاك و روي برگ مصرف مي‌شود. از طريق ريشه و برگ جذب مي‌شود و در گياه حركت مي‌كند. اصولاً جذب به صورت ريشه‌اي يابرگي انجام مي‌شود (اين تركيب پس از جذب برگي با حركت آكروپتالي (حركت بعد از جذب از حاشيه پهنك به سمت رگبرگ اصلي)، در مريستم انتهايي و برگها تجمع مي‌يابد. آمترین از انتقال الكتروني در جايگاه دريافت الكترون در فتوسيستمII در جريان عمل فتوسنتزجلوگيري كرده و همچنين سايرفعاليت‌هايآنزيمي و فيزيولوژي گياه را مختل مي‌كند. ذرت، سورگوم و نيشكرخاصيت سم زدايي (Detoxificton)داشته و آمترین را به هيدروكسي آمترين و مشتقات آمينواسيدتبديل مي‌كند، كه هيدروكسي آمترين نيز دوباره تجزيه مي‌شود.

موارد مصرف:

در ايران اين تركيب براي كنترل علف­هاي هرز مزارع نيشكرتوصيه مي‌شود. در شرايط خشك مزرعه مخلوط كردن آن با خاك تاثيرش را افزايش مي‌دهد. آمترین از طريق ريشه و برگ سريع جذب شده و از شستشو توسط باران محفوظ مي‌ماند. بايد توجه داشت كه اين سم و سايرفرمولاسيون‌هاي پودر وتابلياخيس شونده (wp)بايستي در محلول‌پاشي از سمپاش‌هاي داراي سيستم همزن استفاده شود. افزودن مواد روغني در جذب و اثر موثرتر است.

سازگاري و اختلاط:

آمترین در دز توصيه شده روي گياهان مذكورگياه سوزي ندارد ولي ممكن است برخي واريته‌هاي نیشکر، كلروز و پژمردگي موقت را در برگ­هاي پاييني بروز دهند. آمترین بجز با تركيبات قليايي با ساير سموم قابل اختلاط است.

موارد توصيه آمترين در محصولات كشاورزي:

نام محصول

زمان کاربرد

میزان کاربرد (کیلوگرم در هکتار)

نیشکر

هنگام کشت قبل و بعد از ظهور علف­های هرز

۴

 

نکات کاربردی:

  • آمترین بجز با تركيبات قليايي با ساير سموم قابل اختلاط است.

ملاحظات عمومی:

  • جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید.
  • قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
  • فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.
http://www.20script.ir