حشره کش ها

كلروپيريفوس متيل

نام عمومي: chlorpyrifos methyl                       درجه سمیت: LD50: 3000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۰% EC                                          معرفی: اين‌ آفت كش در بازار با نام تجاري رلدان Reldan (40% EC) وجود دارد. کلروپیریفوس متیل از گروه حشره‌كش­هاي فسفره آلي و از گروه اسيد فسفروتيوييك بوده كه داراي خاصيت غيرسيستميك و …

توضیحات بیشتر »

هگزافلومورون

نام عمومي: Hexaflumuron                               درجه سمیت: LD50> 5000 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: EC 10%       معرفی: هگزافلومورون حشره كش سيستميك، نفوذي وگوارشي از گروه بنزوئيل اوره است كه از سنتز كيتين جلوگيري مي­كند. روي مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره­هاي سنين اوليه مؤثرتر است. اين تركيب روی تمام مراحل …

توضیحات بیشتر »

مالاتيون

نام عمومي: Malathion                            درجه سمیت: LD50: 1375-5500mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۷%EC                 دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام مالاتيون ۵۷%EC وجود دارد. اين حشره‌كش از گروه سموم فسفره آلي    (Organophosphorus) با خاصيت تماسي، گوارشي، تدخيني و غير سيستميك است كه داراي طيف حشره‌كشي بسيار …

توضیحات بیشتر »

كلرپيريفوس اتيل

نام عمومي: Chlorpyrifos-ethyl               درجه سمیت : LD50: 135-163 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۰/۸ % EC  دوره كارنس: ۱۴-۷ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري دورسبان Dursban40/8 % EC وجود دارد. گياپيريفوس ـ اي از گروه حشره‌كش‌هاي فسفره آلي و زيرگروه اسيد فسفروتيوپيك با خاصيت غيرسيستميك …

توضیحات بیشتر »

فيپرونيل

نام عمومي: Fipronil                                         درجه سمیت : LD50: 97mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۰٫۲ G-5% SC                 دوره كارنس: ۱۲ روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري ري‌جنت Regent 0.2% G وجود دارد. فيپرونيل حشره‌كشي است با اثر تماسي گوارشي و نسبتاً سيستميك از گروه فنيل پيرازول، …

توضیحات بیشتر »

فوزالون

نام عمومي: Phosalone درجه سمیت: LD50: 120mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳۵% EC   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري زولون (Zolone) 35% EC  وجود دارد. اين حشره‌كش از گروه سموم فسفره آلي  (Organophosphorus) با خاصيت نفوذي قوي و طيف حشره‌كشي بسيار وسيع مي‌باشد. فوزالون در دماهاي پايين نيز …

توضیحات بیشتر »

فنيتروتيون

نام عمومي: Fenitrothion                                   LD50: 1700mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% EC                                     معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري سوميتيون Sumithion 50% EC وجود دارد. فنيتروتیون از گروه حشره‌كش‌هاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوييك مي‌باشد كه به صورت غير سيستميك و اثر تماسي، گوارشي …

توضیحات بیشتر »

فن‌والريت

نام عمومي: Fenvalerate                                   درجه سمیت: LD50: 451mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% EC                         دوره كارنس: ۱۵روز   معرفی: اين آفت كش در بازار با نام تجاري سوميسيدين  Sumicidin 20% EC وجود دارد. فن ‌والريت از گروه حشره‌كش­هاي پيريتروئيدي با خاصيت غير سيستميك و اثر تماسي و گوارشي مي‌باشد. اين …

توضیحات بیشتر »

سایپرمترین

نام عمومي: Cypermethrin درجه سمیت: LD50: 250 – ۴۱۵۰ mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: EC 40% دوره كارنس: ۲۱ روز   معرفی: سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه که متعلق به گروه  پايرتروييدها است. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی شب …

توضیحات بیشتر »

روغن اموليسيون شونده

نام عمومي: Oil                                       درجه سمیت: LD50> 1500mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% o                         معرفی: اين تركيب در بازار با نام تجاري روغن ولك  Volck 80% O وجود دارد. روغن‌هايي كه در كشاورزي مصرف مي‌شوند از تقطير نفت خام در فرآيند تصفيه توليد مي‌شوند. سوپراويل از ۸۰% روغن، ۱۸% …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir