قارچ کش ها

ديفنوكونازول

difenoconazole-1

نام عمومي: Difenoconazole درجه سمیت: LD50=1453mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳% DS, 3% FS معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديويدندDividend 3% DS, 3% FS موجود مي‌باشد. اين قارچ كش داراي انواع فرمولاسيون به صورت FS,EC,DS,WG,SC مي‌باشد. قارچ كش يسيستميك داراي خاصيت پيشگيري و معالجه‌اي از گروه تريازول‌ها …

توضیحات بیشتر »

كاربندازيم

public

نام عمومي: Carbendazim                                     درجه سمیت: LD50: 6400mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% WP                        دوره كارنس: ۴-۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال  Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان …

توضیحات بیشتر »

كوپراكسي كلرايد

Copper-Oxychloride-1

نام عمومي: Copper oxychloride             درجه سمیت: LD50: 700-800 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳۵% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري كوپراكسي كلرايد گياه Copper oxychloride 35% WP موجود است. كوپراكسي كلرايد قارچ كش و باكتري كش از گروه آينورگانيك  (INORGANIC) بوده كه به صورت …

توضیحات بیشتر »

تري سيكلازول

public

نام عمومي: Tricyclazole درجه سمیت: LD50:314mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجارتي بيم ۷۵% WP Beam وجود دارد. تری سیکلازول قارچ‌كشي سيستميك است با خاصيت پيشگيري و كنترل كننده كه براي مبارزه با بلاست برنج با عامل Magnaporthae grisea …

توضیحات بیشتر »

ايپروديون كاربندازيم

نام عمومي: iprodione-carbendazim درجه سمیت: LD50: 5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۲٫۵% WP دوره كارنس: كوتاه معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري رورال ـ تي اسRovral-TS (WP 52.5 %) موجود است. اين تركيب از دو جزء قارچ‌كش، يكي حفاظتي (ايپروديون ۳۵%) و ديگري سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) تشكيل شده است. ايپروديون …

توضیحات بیشتر »

كاربوكسين تيرام

نام عمومي: Carboxin Thiram                          درجه سمیت: LD50: 2600mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP, 40% FS                       معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري ويتاواكس تيرام  Vitavax-thiran75%WPو ويتاواكس  vitavax   FFL40%  موجود است. اين قارچ‌كش هم خاصيت حفاظتي و هم سيستميك دارد. اثر حفاظتي آن مربوط به تيرام است كه …

توضیحات بیشتر »

بنوميل

public

قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی ومعالج نام عمومي: Benomyl                            درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰%WP                          معرفی: اين قارچ کش در بازار با نام تجاري بنليتBenlate (WP50%) موجود است. بنومیل قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازول­هاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان داده است. این قارچ کش در تماس با رطوبت به آرامي تجزيه مي‌شود. در برخي …

توضیحات بیشتر »

كرزوكسيم متيل

نام عمومي: Kresoxim methyl                           درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵۰% WG              دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري استروبي Stroby (50% WG) موجود است. كرزوكسيم متيل قارچ كشي است از گروه اكسي مينواستات Oximinoacetate حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده با كنترل طولاني مدت كه …

توضیحات بیشتر »

پروپيكونازول

propiconazole-1

نام عمومي: Propiconazole                      ددجه سمیت: LD50: 1517mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۵% EC               دوره كارنس: ۱۴ تا ۳۰روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري تيلت  Tilt 25% EC موجود مي‌باشد. اين قارچ‌كش از گروه شيميايي تريازول‌ها بوده كه عليه طيف وسيعي از بيماري‌هاي قارچي استفاده مي‌گردد. اين قارچ‌كش با …

توضیحات بیشتر »

مانكوزب

public

نام عمومي: Mancozeb                                     درجه سمیت: LD50<5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP              دوره كارنس: ۱۰ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديتان ام Dithan M45WP%80 وجود دارد. مانکوزب از …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir