قارچ کش ها

ديفنوكونازول

difenoconazole-1

نام عمومي: Difenoconazole درجه سمیت: LD50=1453mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳% DS, 3% FS معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ديويدندDividend 3% DS, 3% FS موجود مي‌باشد. اين قارچ كش داراي انواع فرمولاسيون به صورت FS,EC,DS,WG,SC مي‌باشد. قارچ كش يسيستميك داراي خاصيت پيشگيري و معالجه‌اي از گروه تريازول‌ها …

توضیحات بیشتر »

كاربندازيم

public

نام عمومي: Carbendazim                                     درجه سمیت: LD50: 6400mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% WP                        دوره كارنس: ۴-۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال  Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان …

توضیحات بیشتر »

كوپراكسي كلرايد

Copper-Oxychloride-1

نام عمومي: Copper oxychloride             درجه سمیت: LD50: 700-800 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۳۵% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري كوپراكسي كلرايد گياه Copper oxychloride 35% WP موجود است. كوپراكسي كلرايد قارچ كش و باكتري كش از گروه آينورگانيك  (INORGANIC) بوده كه به صورت …

توضیحات بیشتر »

تري سيكلازول

public

نام عمومي: Tricyclazole درجه سمیت: LD50:314mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% WP دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجارتي بيم ۷۵% WP Beam وجود دارد. تری سیکلازول قارچ‌كشي سيستميك است با خاصيت پيشگيري و كنترل كننده كه براي مبارزه با بلاست برنج با عامل Magnaporthae grisea …

توضیحات بیشتر »

متالاكسيل ـ مانكوزب

public

نام عمومي: Metalaxyl-Mancozeb           درجه سمیت: LD50:5189 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۲% WP              دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ريدوميل ـ ام زد Ridomil-MZ 72% WP موجود است. داوني ـ جي (از دو گروه اسيل آلانين ها و اتيلن بيس دي تيوكاربامات هاست) قارچ كش …

توضیحات بیشتر »

تبوكونازول

public

نام عمومي: Tebuconazole                                درجه سمیت: LD50: 4000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: %۲۵ FS 6% , DS 2%, EW معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام­هاي تجاري راكسيل  Raxil (FS6%,DS2%) و فوليكور (EW25%). اين قارچكش از خانواده تريازول­ها بوده كه داراي خاصيت حفاظتي و معالجه كننده مي‌باشد و به منظور ضد عفوني بذور …

توضیحات بیشتر »

متالاكسيل

metalaxyl-1

نام عمومي: Metalaxyl                                      درجه سمیت: LD50> 633 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵% G                             دوره كارنس: ۷ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري ريدوميل Ridomil(5%G) موجود است. متالاکسیل قارچ‌كش سيستميك از گروه فنيل آميدها يا اسيل آلانين‌هاست كه به صورت گرانول(G5%) جهت كنترل پاتوژن­هاي خاكزي شاخه  Oomycota (پيتيوم، …

توضیحات بیشتر »

تري تيكونازول

public

نام عمومي: Triticonazole                        درجه سمیت: LD50>2000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۲۰% FS                دوره كارنس: ۱۴ تا ۵۰ روز   معرفی: اين قارج‌كش در بازار با نام تجاري رئال REAL 20% FS وجود دارد. رئازول قارچ‌كشي از گروه آزول‌هاست كه داراي خاصيت انتخابي، سيستميك و تماسي مي‌باشد. اين قارچ‌كش به صورت ضد …

توضیحات بیشتر »

هگزاكونازول

public

نام عمومي: Hexaconazole                      درجه سمیت: LD50:2189mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۵% SC                 دوره كارنس: ۲۱ تا ۷ روز   معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري آنويل Anvil (5%SC) موجود مي‌باشد. اين قارچ‌كش از گروه شيميايي تريازول‌ها بوده كه داراي خاصيت سيستميك با اثر حفاظتي و معالجه‌اي، موثر بر …

توضیحات بیشتر »

تري دمورف

public

نام عمومي: Tridemorph                                  درجه سمیت: LD50:650mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% EC               دوره كارنس: ۱۴ تا ۳۴ روز معرفی: اين قارچ‌كش در بازار با نام تجاري كاليكسين Calixin 75% EC موجود است. تري‌دمورف قارچ‌كش حفاظتي و معالجه‌اي با اثر سيستميك و از گروه مورفولين  (Morpholine)مي باشد. اين قارچ‌كش بسياري از …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir