علف کش ها

پرتیلاکلر

نام عمومي: Pretilachlor درجه سمیت: LD50=6099mg/kg                                         فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% SL ماندگاری: ۳۰ روز علف کشی انتخابی برای کنترل علف­های هرز پهن برگ، سوروف و جگن در مزارع برنج معرفی: این علف کش با نام تجاری ریفیت در بازار یافت …

توضیحات بیشتر »

بن سولفورون متيل

نام عمومي: Bensulfuron- methyl                             درجه سمیت: LD50>5000mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% DF دوره كارنس: — معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري لونداكس Londax 60% DF وجود دارد. بن سولفورون متيل علف كشي است از گروه …

توضیحات بیشتر »

توفوردي+ ام سي پ آ

نام عمومي: ۲٫۴D + MCPA                                        درجه سمیت: LD50:700-1160 mg/kg (ام سی پی ای)  درجه سمیت: LD50:949 mg/kg (تو فور دی) فرمولاسيون شركت گياه: ۶۷٫۵% SL معرفی: اين علف كش در بازار با نام …

توضیحات بیشتر »

تري بنورون متيل

نام عمومي: Tribenuron-methyl درجه سمیت: LD50=5000mg/kg                     فرمولاسيون شركت گياه: ۷۵% DF                              دوره كارنس: — اين علف كش در بازار با نام تجاري گرانستار و اكسپرس Granstar & Express (75% DF) وجود دارد گرانستار علف كشي سيستميك و انتخابي از گروه سولفونيل …

توضیحات بیشتر »

تري فلورالين

نام عمومي: Trifluralin                                   درجه سمیت: LD50>5000kg/mg فرمولاسيون شركت گياه: ۴۸% EC ماندگاری در خاک: ۵۷ تا ۱۲۶ روز معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري ترفلان (Treflan 48% EC) موجود است. تریفلورالین علف كشي است انتخابي از گروه دي نيتروآنيلين كه عليه بسياري از علف­هاي هرز كشيده برگ و پهن …

توضیحات بیشتر »

پیریدیت

نام عمومي: Pyridate درجه سمیت: LD50>2000mg/kg                                              فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% EC ماندگاری در خاک: ۶ هفته علف کشی انتخابی برای کنترل علف­های هرز پهن برگ مزارع نخود دیم معرفی: این علف کش با نام تجاری لنتاگران در …

توضیحات بیشتر »

پاراكوات

نام عمومي: Paraquat dichloride درجه سمیت: LD50:129-157 mg/kg                             فرمولاسيون شركت گياه: SL 20% ماندگاری در خاک: تقریباً صفر   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري گراماكسون Gramaxon 20% SL  وجود دارد. پاراکوات علف‌كش تماسي و …

توضیحات بیشتر »

بوتاكلر

نام عمومي: Butachlor درجه سمیت: LD50: 2000 mg/kg              فرمولاسيون شركت گياه: ۶۰% EC دوره كارنس: —   معرفی: اين علف كش در بازار با نام تجاري ماچتي Machete 60% EC وجود دارد. بوتاکلر علف كش سيستميك و انتخابي و از خانواده استانيليدها (آميدها) بوده كه براي …

توضیحات بیشتر »

بروموکسینیل اکتانوآت + ام سی پی ای + اتیل هگزیل استر ۴۰% امولسیون

MCPA – Ethylexylester + Bromoxyniloctanoate 40% EC علف کشی انتخابی با قدری فعالیت سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ یکساله مزارع گندم معرفی: این علف کش با نام تجاری برومایسید سوپر در بازار یافت می­شود. علف کشی انتخابی با قدری فعالیت سیستمیک برای کنترل علف­های هرز پهن برگ یکساله …

توضیحات بیشتر »

آمترين

نام عمومي:    AMETRYN                             درجه سمیت:  LD50:1160 mg/kg فرمولاسيون شركت گياه: ۸۰% WP                             دوره كارنس: ۱۴ روز معرفی: اين علفكش در بازار با نام تجاري گزاپاكس۸۰%Gesapax WPوجود دارد. آمترین علف كش سيستميك و انتخابي از گروه …

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir